Generelle vilkår for Tickets Kundeklubb (gyldig fra og med 16. mai 2018)


1. Tickets Kundeklubb

Ticket Feriereiser AS (nedenfor kalt Ticket) har en kundeklubb (nedenfor kalt Kundeklubben) tilgjengelig for privatpersoner som er kunder hos Ticket, som har en gyldig e-postadresse, er bosatt i Norge og som er 18 år eller eldre. Personer som oppfyller disse kravene og som Ticket godkjenner kan være medlem i Kundeklubben (nedenfor kalt Medlem eller Medlemmer) får mulighet til å oppnå fordeler og gjennomkjøp samle bonus som berettiger til bonussjekker.

Disse vilkår styrer Medlemmenes deltakelse i Kundeklubben. Gjennom å være medlem i Kundeklubben godkjenner du at du er bundet av disse vilkårene. Din fortsatte deltakelse i Kundeklubben innebærer at du godkjenner alle eventuelle endringer i vilkårene. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om alle eventuelle endringer av vilkårene som Ticket kan komme til å gjøre. Den siste versjonen av vilkårene vil være tilgjengelig på denne siden og erstatter alle tidligere versjoner av vilkårene. Tickets eventuelle svikt i håndhevelsen av noen av disse vilkårene skal ikke ses på som avkall av Tickets rettigheter iht vilkårene.

Ticket forbeholder seg rettet til, med umiddelbar virkning, å avslutte Medlemskap, ta bort fordeler og inntjent bonus, samt annullere utbetalte bonussjekker om Ticket bedømmer at Medlemmet bryter Kundeklubbens vilkår, på annen måte misbruker medlemskapet i Kundeklubben eller oppfører seg upassende eller respektløst mot Ticket, Tickets ansatte eller samarbeidspartnere.
 

2. Registrering av bonusopptjening

For å kunne opptjene bonus skal Medlemmet i forbindelse med bestilling angi at Medlemmet vil tjene bonus på den aktuelle reisen. Ved bestilling gjennom selger (for eksempel i Ticketbutikk, på telefon eller via e-post) så gjøres dette gjennom at Medlemmet samtidig med bestillingen oppgir til selger at Medlemmet vil tjene bonus på den aktuelle reisen. Gjennom medlemskapet i Kundeklubben gir Medlemmet også Ticket retten til på eget initiativ å angi at en bestilling skal gi rett til bonusinntjening i de tilfeller der selger blir oppmerksom på at e-postadressen i bestillingen er i overenstemmelse med e-postadressen i Medlemsdatabasen. Ved bestilling på ticket.no (nedenfor kalt Hjemmesiden) så angir medlemmet selv i bestillingsprosessen for fly, hotell og/eller leiebil at Medlemmet vil opptjene bonus på den aktuelle reisen. Om det ikke er mulig på Hjemmesiden å angi at man vil tjene bonus på en reise så innebærer dette at den aktuelle reisen ikke berettiger til bonus. Dette inkluderer samtlige reiser som ikke kan bestiller og betales i sin helhet på Hjemmesiden (for eksempel charterreiser, som er søkbare på Hjemmesiden, men der bestilling og betaling sluttføres hos respektive charterarrangør). Reiser som er bonusberettigede kan bare registreres ved bestilling og ikke ved senere anledninger.
 

3. Inntjening av bonus

Medlemmet har rett til inntjening av bonus ved kjøp av reiser i Tickets salgskanaler. Bonus utgjør 1 % av beløpet ved kjøp av bonusberettigede produkter og tjenester. Bonus opptjenes ikke ved kjøp av reiser fra reisearrangørene Scandorama, STS Alpereiser, Lion Alpin, Hurtigruten og ved kjøp av gavekort. Bonus opptjenes ikke for endringsgebyr eller andre gebyrer/avgifter som tas ut av Ticket eller dess samarbeidspartnere. Bonus opptjenes kun dersom reisen er sluttbetalt og avreist. Bonus opptjenes ikke for reiser som avbestilles, annulleres eller helt eller delvis tilbakebetales. Bonusinntjening skjer etter reisens avreisedato. All informasjon som Medlemmet får om bonusinntjening på reiser som enda ikke er sluttbetalt og avreis skal anses være foreløpig frem til sluttbetaling har skjedd og reisen/-e er avreist. I tillegg til ovennevnte kan bonus justeres i samsvar med de regler som til enhver tid som gjelder for tilbud og kampanjer. Ticket forbeholder seg retten til når som helst å tilbaketrekke bonus som feilaktig har blitt tildelt Medlemmet.

Det er bestilleren av en reise, ikke en reisende, som er berettiget til all bonus som inntjenes på den aktuelle reisen. Bonus inntjenes og utbetales til den e-postadressen som bestilleren oppgir i sin bestilling. Det er ikke tillatt for et Medlem å oppgi ulike e-postadresser i ulike bestillingen for på den måten å tjene bonus på flere ulike medlemskontoer. Det er Medlemmets ansvar å oppgi en og samme e-postadresse ved samtlige bestillinger, samt å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til e-postadressen.


4. Utbetaling av bonusjekk

Når Medlemmet har oppnådd minst kr 100,- i bonus innen kalender året, er Medlemmet berettiget til en bonussjekk. Bonussjekken utbetales måneden etter at Medlemmets oppnådde bonus overstiger kr 100,- og etter avreise for den aktuelle reisen. Bonussjekken utbetales i form av en digital verdikode som sendes til den e-postadressen som Medlemmet har oppgitt i bestillingene. Bonussjekket utbetales i hele 100-tall og eventuell overskytende bonus blir stående på Medlemmets konto som innestående bonus som legges til neste gang Medlemmet tjener bonus. All innestående bonus som står på kontoen ved årsskiftet forfaller, og bonusberegningen for det nye året begynner fra 0. Medlemmet kan maksimalt få kr 1000,- i bonussjekker utbetalt pr kalender år. Bonussjekken er gyldig i tre (3) måneder fra utskrifts dato. Gyldighetstiden på bonussjekkene kan ikke forlenges.
 

5. Innløsning av bonusjekk

Bonussjekken løses inn i sammenheng med at Medlemmet gjør et kjøp hos Ticket, og kan brukes på hele Tickets utvalg av reiser med unntak av gavekort, depositum, reiser på Hjemmesiden som ikke kan delbetales men må betales i sin helhet i en transaksjon, samt noen reiser som allerede er rabatterte. Bonussjekken kan innløses i butikk og på telefon, samt ved betaling på Hjemmesiden ved bestilling av fly, hotell og/eller leiebil. Om det ikke er mulig på Hjemmesiden å legge inn at man vil løse inn en bonussjekk så innebærer det at den aktuelle reisen ikke kan betales med bonussjekk. Dette inkluderer samtlige reiser som ikke kan bestilles og betales i sin helhet på Hjemmesiden (for eksempel charterreiser som er søkbare på Hjemmesiden, men der bestilling og betaling sluttføres hos respektive charterarrangør). Maksimalt en (1) bonussjekk kan løses inn pr bestilling. Bonussjekken kan ikke kombineres med betaling med andre kuponger og verdikoder. Bonussjekken kan ikke innløses i kontanter. Innløst bonussjekk er ansett som oppbrukt. Ved tilbakebetaling av en reise som helt eller delvis har blitt betalt med bonussjekk så tilbakebetales ikke verdien som er betalt med bonussjekken, hverken i kontanter eller i form av ny bonussjekk. Bonussjekken er personlig og koblet til Medlemmets e-postadresse og kan ikke overdras, selges eller byttes mot andre varer og tjenester.


6. Avtaletid og endringer av vilkår

Avtalen og vilkårene for Kundeklubben er gyldig inntil videre. Medlemmet kan si opp avtalen og avslutte sitt medlemskap med umiddelbar virkning gjennom å kontakte Ticket via e-post. Ticket kan si opp avtalen og avbryte Medlemmets medlemskap med umiddelbar virkning ved å kontakte Medlemmet via e-post. Ticket forbeholder seg retten til å avslutte Kundeklubben eller endre vilkårene for Kundeklubben med umiddelbar virkning gjennom å publisere ny informasjon på nettsiden med vilkår for Kundeklubben. I de tilfeller der Ticket endrer vilkårene for bonusopptjening iht punkt 2-3 over så er det vilkårene ved reisens bestillingsdato som gjelder for den aktuelle bestillingen. I de tilfeller der Ticket endrer vilkårene for utbetaling av bonussjekk iht punkt 4 over, er det vilkårene ved utbetalingstidspunktet som gjelder. Om Ticket endrer vilkårene for innløsing av bonussjekker iht punkt 5 over, så er det vilkårene på innløsningstidspunktet som gjelder. Medlemmene plikter å holde seg informert om de til enhver tid gjeldende vilkår og regler. Fortsatt bruk av Kundeklubben anses som aksept av de aktuelle vilkårene for Kundeklubben. Ticket kan ikke holdes ansvarlig på noen mår for eventuelle verdier eller fordeler som Medlemmer kan miste som følge av vilkårsendringer.
 

7. Avtalebrudd

For vilkårene og kommunikasjonen mellom Medlem og Ticket skal det norske språket anvendes og ha rettsvirkning. Denne avtalen skal tolkes og anvendes i henhold til norsk lov. Gjennom å delta i Kundeklubben fritar du Ticket fra alt ansvar hva gjelder din deltakelse i Kundeklubben inkludert, men ikke begrenset til eventuelle erstatningskrav som gjelder inntjening av bonus og innløsing av bonussjekker. Ticket forbeholder seg retten til å foreta rettslige skritt mot Medlemmer som bryter mot disse vilkårene eller som gjør seg skyldig i lovbrudd, samt krever erstatning for eventuelle økonomiske tap som følge av slik brudd på vilkårene eller norsk lov.   

Tickets leverandører og samarbeidspartnere er ikke på noen måte koblet til eller ansvarlige for Kundeklubben.
 

8. Personopplysninger

Ticket behandler personopplysninger og annen informasjon om Medlemmene for å administrere Kundeklubben og sende bonussjekker og informasjon om blant annet medlemsfordeler og tilbud, samt for andre forpliktelser og berettigede interesser. Klikk her for å lese om Tickets behandling av personopplysninger.